Tlf. 62 23 48 88

Om svendborg Heldagsskole​

​Information om skolen

Svendborg Heldagsskole er Svendborg Kommunes heldagsskole for elever fra 0 - 10 klasse..

Svendborg Heldagskole er at finde i Ollerup på Skolebakken 6, 5762 Vester Skerninge. 

Indskolingen rummer udvidet åbningstid. Her er der åbent fra klokken 7.00-8.00 og fra 14.00-16.00 og fredagen til klokken 14.30

Visitation og optagelse

Sagsbehandlerne fra Svendborg Kommunes familieafdeling og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan henvise elever til Svendborg Heldagsskole. (Andre kommuner kan også købe pladser på Svendborg Heldagsskole).

Henvisningen behandles på et visitationsmøde, hvor henvisere og relevante fagpersoner fremlægger sagen som supplement til den skriftlige henvisning. Efter fremlæggelsen vurderer visitationsudvalget sagen. Da optagelse på Svendborg Heldagsskole normalt sker på baggrund af givende lovgivning, lægges der megen vægt på, at der er tilstrækkelige oplysninger om den samlede families funktion, ressourcer og samspil. Der indstilles gennem visitationen, hvad opgaven ift. den enkelte familie er.

Det er PPR og Familieafdelingen i Svendborg Kommune, der visiterer elever til Svendborg Heldagsskole.

Hvis udvalget indstiller eleven til optagelse på en ledig plads, indkaldes forældrene og evt. eleven til et forbesøg på skolen. Her præciseres forudsætningerne for samarbejdet mellem forældrene, sagsbehandlerne og skolen. Skolen lægger stor vægt på, at forudsætningerne for samarbejdet er klare, idet det har vital betydning for mulighederne for at gennemføre familiebehandlingsarbejdet, samt progressionen i den samlede indsats.

Elever / målgruppe

Skolens behandlingstilbud retter sig almindeligvis mod elever med omfattende sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Da ingen børn normalt optages uden at familien er inddraget, ville det være lige så korrekt at beskrive målgruppen som familier, der har behov for hjælp.

Langt de fleste elever henvises med baggrund i massive sociale problemer. De har i mange tilfælde haft så dårlig social funktion, at de har været isoleret i både skole- og fritidssituationen. Der har været iværksat mange foranstaltninger, spændende fra anbringelse uden for hjemmet til specialundervisning af forskellig art. Det forventes at eleverne er normaltbegavede, men deres evner og kompetencer kommer til udtryk på vidt forskellige måder.

Elevernes udbytte af deres tidligere skolegangen har som regel været minimal. Det beskrives således ofte i henvisningen som et af formålene med optagelse, at der etableres rammer omkring eleven, der dels afdækker og dels afhjælper indlæringsvanskelighederne.

Mange af familierne har problemer der rækker ud over, og delvist er medvirkende til elevens situation. Nogle af eleverne er vokset op under belastede forhold, andre elever er vokset op i en almindelig kernefamilie, der dog belastes af de problemer, som barnets problematiske sociale og følelsesmæssige funktion medfører.

Formål med optagelsen

Formålet med optagelsen er gennem sammenhængende dagbehandlingsindsats – der retter sig mod skoleliv, fritidsliv og familieliv – at sikre eleverne mulighed for trivsel og god udvikling på faglige, personlige og sociale områder.

Udover denne generelle beskrivelse af formålet, udarbejdes sagsbehandler for hver elev en handleplan, § 140, der for hver elev individuelle behandlingsplaner. Disse tager almindeligvis udgangspunkt i elevens og familiens behov for ændringer, og de justeres løbende på statuskonferencer hvor eksterne samarbejdspartnere deltager.

Undervisning / skoleliv

Formålet med undervisningen er gennem individuelt tilrettelagt specialundervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger – at give eleven sådanne færdigheder, kundskaber, etc, at der opnås maksimalt udbytte af den videre skolegang.

Undervisningen foregår normalt i grupper på 6-7 elever. Da elevernes forudsætninger og skolebaggrund på holdene er meget forskellige, er undervisningen differentieret. Der arbejdes generelt på, at eleverne opnår færdigheder af både faglig og social art, således at de kan vende tilbage til et almindeligt folkeskoleforløb. Undervisningens indhold lever op til folkeskoleloven og skolereformen med den nødvendige undervisningsdifferentiering.

De fleste af eleverne har som nævnt tidligere omfattende indlæringsvanskeligheder. Der arbejdes derfor både på at afdække og afhjælpe disse. Hvor det er nødvendigt, foretages der - i samarbejde med sagsbehandler - pædagogiske, psykologiske og motoriske undersøgelser.

Der er udarbejdet en årsplan samt elevplan i MinUddannelse, som der løbende evalueres på i samarbejde med forældrene. Vi arbejder generelt med maksimal elev- og forældreinddragelse i vores kerneopgave.

​Specialpædagogik

Formålet med det socialpædagogiske arbejde er gennem behandlingsplansbaseret pædagogisk indsats at give eleverne færdigheder, erfaringer, interesser og oplevelser – således at de kan indgå i skiftende sociale sammenhænge med udbytte.

Det specialpædagogiske arbejde foregår stort set i relationer mellem voksne og børn i grupper. Da arbejdet er baseret på behandlingsplaner, skal der også her foretages differentiering i behandlingen af det enkelte barn. Hvor der er tale om helt specifikke mål, som måske er vanskelige at opnå i en gruppe, kan der være børn som får tilbudt individuel behandling i form af særlig træning, samtaler eller lignende.

Generelt er skolens pædagogik karakteriseret ved tydelighed og med stor forståelse for det enkelte barn og dets vilkår og muligheder. På baggrund af vores forståelse af barnet lægges der forventninger og krav. Der arbejdes med stilladsering for barnet, således at det har de bedste muligheder for at udvikle sig. Der arbejdes med barnets evne til indre styring i en ydre styret ramme.

Miljøterapi

Skolens indsats overfor børnene kan karakteriseres som miljøterapeutisk. Dette er behandling gennemført i et miljø, hvor de fysiske rammer, organisationen og dagligdagens indhold imødekommer behandlingsmæssige formål, og hvor rutiner, oplevelser og aktiviteter danner udgangspunkt for samspillet og påvirkningen / behandlingen af barnet. Alle ansatte er – uanset undervisningsmæssige, specialpædagogiske eller terapeutiske opgaver – involverede i behandlingen.

Miljøterapeutisk holdning tager udgangspunkt i en terapeutisk holdning, men inddrager samtidig en praksisform, der er indeholdt i en pædagogisk holdning. Vi har forsøgt at skabe et miljø, hvor det enkelte barn gennem accept, støtte og forståelse får skabt forudsætningerne for udvikling på personlige, intellektuelle / faglige og sociale områder.

Set i lyset heraf kan det umiddelbart virke modsætningsfyldt, at behandlingsmiljøet er kendetegnet ved megen struktur og tydelige rammer. At sætte grænser for børnenes angstprovokerende eller destruktive adfærd kan imidlertid skabe tryghed og medvirke til dæmpning af angsten. De voksne må påtage sig jeg-styrende roller i forhold til en del af vores børn, hvis det skal lykkes at få dem med i de væsentlige forandringer. Der er en del af vores børn, der er kendetegnet ved vanskeligheder med at overskue og strukturere situationer eller problemer. For dem er det en nødvendighed, at dagligdagen er kendt, overskuelig forudsigelig. De udfordringer og krav, der er nødvendige for at barnet kan udvikle sig, bygges op – i og omkring de daglige, kendte rammer. Her må den voksne støtte og ”skubbe” barnet med udgangspunkt i sit kendskab til hele dets situation og de intentioner, der er beskrevet i behandlingsplanen.

​Familiebehandling

Formålet med skolens familiebehandling er gennem individuelt tilrettelagt familieterapeutisk indsats, der tager udgangspunkt i familiens ønsker/udfordringer – at støtte og udvikle familiens muligheder for at give børnene gode opvækstmuligheder.

Jo mere familien er i stand til at samarbejde både i skoledelen og i familiebehandlingen, jo bedre udbytte får barn og familie af heldagsskoleopholdet..

Familiebehandlingen tager udgangspunkt i familiens egne ønsker/målene fra § 140. På baggrund af problemformuleringer ogfamiliens ressourcer tilrettelægges et forløb, hvor formen kan være rådgivning, træning eller samtalebaseret terapi eller kombinationer heraf. Afhængig af formen og indholdet aftales, hvem i familien der deltager.

Hyppigheden af samtalerne varierer en del, men finder typisk sted hver 3. uge. Der kan i perioder være en mere intensiv indsats, hvis det skønnes nødvendigt. I perioden mellem samtalerne bliver der ofte stillet opgaver om afprøvning af bestemte forhold eller om observation og registrering af barnets / familiens adfærd på enkelte områder.

Familiernes motivation for deltagelse i behandlingen er naturligvis meget forskellig. Det er dog ret almindeligt, at den første fase af behandlingsforløbet drejer sig om at få bevidstgjort familien om behovet for hjælp – og derefter at få formuleret nogle brugbare arbejdspunkter.

Det er ligeledes vigtigt, at der er opmærksomhed på, hvorvidt familien / eleven kan gøre brug af behandlingen, i modsat fald ændres behandlingen / indsatsen – eller ophører.
​​

Prisen for en plads er kr. 387.000 pr. år

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring