Tlf. 62 23 48 88

​Skolereform

På Svendborg Heldagsskole udfordres alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes, og betydningen af social baggrund skal mindskes i forhold til faglige resultater.​

Med udgangspunkt i Svendborg Heldagsskole mission ”mennesker i udvikling” underviser vi ud fra følgende:

Børnene / de unge på Svendborg Heldagsskole har meget forskellige udgangspunkter for læring. Det er derfor vigtigt at de undervises ud fra princippet om “hvert barn sin skole” med udgangspunkt i barnets præferencer.

En væsentlig forudsætning for børnenes / de unges faglige udvikling og refleksion på læring er veltil­rettelagte forløb i en gennemtænkt didaktisk ramme. Nøgleord er planlægning, fastsættelse af mål og delmål samt evaluering og dokumentation.

Barnets / den unges trivsel er endnu en væsentlig forudsætning for udvikling. Hensigten er at opnå en læringskultur med genkendelighed, tryghed, fællesskab og venskab, der giver barnet / den unge lyst til at lære at lære, og dermed være medskaber af sin egen udvikling. Barnets / den unges motivation og ansvar for læring tager således afsæt i et optimalt læringsmiljø og synligt outcome for den enkelte.​

ÅBEN SKOLE

På Svendborg Heldagsskole er formålet med at åbne skolen, at give elever­ne erfaringer med, at læring / talent kan nyttig­gøres.

Undervisere, såvel interne som gæstelærere, skal være kompetente, omsorgsfulde og engagerede i for­hold hertil.

Indsatser som praktik (internt / eks­ternt), samarbejde med det lokale kultur- / forenings­liv samt erhvervs­livet er højt prioriteret i den åbne skole. Samarbejdspartnere, interne kom­­petencer, rollemodeller, praktik / brobygning, kultur / forening, gæstelærere.

UNDERSTØTTENDE UV.​

Den understøttende under­visning er under­visning, der understøtter den fagopdelte under­visning.

Den har fælles udgangs­punkt og dokumentation med den fagop­delte under­visning og fastlægges i årsplanen.

Undervisning, der støtter op om faglig under­visning, fælles års­plan med faglig undervis­ning, fælles dokumentation med faglig undervisning.​

DEN FAGOPDELTE UV.​

Den fagopdelte under­visning tager udgangspunkt i målene for det enkelte fag. Didaktiske overvejelser, målrettet differentiering og løben­de dokumentation er bærende elementer.

Niveauet i den fagopdelte under­visning sikres gennem fagligt kom­petente lærere og fastholdes gen­nem faglig vejledning.

Faglige kompetencer / ud­nyttelse af, didaktiske over­vejelser, faglig vej­ledning, årsplan (fælles mål), doku­mentation.​

​En væsentlig forudsætning for børnenes / de unges faglige udvikling og refleksion på læring er veltil­rettelagte forløb i en gennemtænkt didaktisk ramme. Nøgleord er planlægning, fastsættelse af mål og delmål samt evaluering og dokumentation.

Barnets / den unges trivsel er endnu en væsentlig forudsætning for udvikling. Hensigten er at opnå en læringskultur med genkendelighed, tryghed, fællesskab og venskab, der giver barnet / den unge lyst til at lære at lære, og dermed være medskaber af sin egen udvikling. Barnets / den unges motivation og ansvar for læring tager således afsæt i et optimalt læringsmiljø og synligt outcome for den enkelte.

Trivsel

At være en del af et fællesskab er en forudsætning for trivsel. Følelsen af fællesskab med omverdenen bygger på tillid til dem, man omgås. At opbygge, styrke og vedligeholde tillid til voksne fordrer gentagne mønstre af basal omsorg. At opbygge, styrke og vedligeholde tillid til jævnaldrende fordrer venskaber og samarbejde.​

Tillid til og trivsel i skolen opnås således gennem et fællesskab, der bærer barnet / den unge frem mod næste udviklingstrin, og skaber fundament for, at barnet / den unge bliver så dygtig, som det / den kan.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Navn og adresse

​Svendborg Heldagsskole
​Skolebakken 6

5762 Vester Skerninge

Betalingsoplysninger

​CVR: 29189730​

​EAN: 579 800 695 02 87

Kontaktinformation

Tlf.: 62 23 48 88​

E-mail: sh@svendborg.dk 

webtilgængelighedserklæring